Personuppgifts­policy

Waterfront Building anser att alla människor har rätt till skydd och rimlig användning av deras personuppgifter.

Waterfront Building behandlar en mängd olika typer av personuppgifter och vår överensstämmelse med reglerna för behandling av personuppgifter enligt såväl den europeiska dataskyddsförordningen (GDPR) som den kompletterande lagstiftningen i de olika länderna där vi arbetar är grundläggande för vår verksamhet.

Vi utvärderar alltid huruvida våra tjänster och behandlingar kommer att involvera personuppgiftsbehandling samt hur lagstiftningen ska efterföljas och de registrerades intressen bäst tillvaratas.

Vi samlar endast in och behandlar personuppgifter på ett lagligt och rättvist sätt samt för specifika, uttryckliga och berättigade ändamål. Alla insamlade personuppgifter måste vara adekvata, relevanta och begränsade till vad som är nödvändigt i förhållande till de ändamål för vilka de behandlas.

Vi ser till att informera de registrerade om behandlingen av deras personuppgifter och deras rättigheter på ett tydligt sätt.

Om vi vill använda de insamlade personuppgifterna för andra ändamål än de ändamål som de ursprungligen samlades in för, informerar vi de registrerade och erhåller vid behov deras samtycke i samband med det nya ändamålet.

Vi arbetar för att säkerställa att de behandlade personuppgifterna är korrekta och att felaktiga personuppgifter antingen raderas eller rättas utan dröjsmål.

Vi har genomfört tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder avseende sekretess och datasäkerhet som skyddar personuppgifterna mot förstörelse, förlust, modifiering, obehörig publicering och obehörig åtkomst eller röjande. Våra medarbetare har fått utbildning och instruktioner i korrekt behandling av personuppgifter. När personuppgifter behandlas för vår räkning måste personuppgiftsbiträdet genomföra lämpliga säkerhetsåtgärder och endast behandla personuppgifterna enligt vår instruktion.

Vi lagrar inte personuppgifter i en form som tillåter identifiering av de registrerade längre än nödvändigt för de ändamål som personuppgifterna behandlas.

Vi överför inte personuppgifter till eller lagrar personuppgifter i länder utanför EU/EES eller en internationell organisation, såvida det inte kan ska ske i enlighet med ett beslut om adekvat skyddsnivå från EU-kommissionen eller om det finns lämpliga skyddsåtgärder.